Metodika značení stezek

Pro značení stezek je využita metodika značení pěších turistických tas používané Klubem českých turistů (KTČ). Dle jednotné metodiky KČT a za spolupráce Rady znašení stezek bylo k 31.12.2009 vyznačeno již cca 1.900 km jezdeckých stezek ve Středočeském, Jihočeském, Ústeckém, Pardubickém, Královéhradeckém a Zlínském kraji. Značení pokračovalo dále...

Metodika značení tras pro jezdeckou turistiku odpovídá metodice značení pěších tras, a to z těchto důvodů:

  • na trati se jen málokdy cválá, kluše se spíše pro zpestření, proto rychlost pohybu vpřed je blízká spíše pěšímu turistovi než cykloturistovi nebo lyžaři; skupiny turistů s koňmi s sebou často mívá tzv. soumary, čili koně s nákladem, a ti se také nemohou pohybovat v rychlejších chodech
  • také četnost a výše umístění pěších značek odpovídá očekávaní turistů na koni mnohem lépe než jiné druhy značení
  • při dálkových pochodech jezdci často vedou koně na ruce a stávají se z nich tedy pěší. Umísťovat značku příliš vysoko by bylo tedy zbytečné
  • jezdci sledují cestu koně, starají se kam koně kladou nohy a hledí tedy v mírném úhlu před sebe tak, aby pohledem pokryli nejbližších několik metrů. Značka umístěná vysoko by byla proto nežádoucí snadno přehlédnutelná

Při značení jezdeckých stezek zachováváme tedy tato pravidla:

Trasování

Značené jezdecké trasy navrhujeme tak, aby nevznikal jejich souběh se značenou trasou jiného přesunu (pěší, lyžařskou nebo cyklistickou).

V nutných případech, kdy není jiná možnost, lze vést tyto trasy v souběhu se značenými trasami jiného přesunu jen tehdy, je-li využitelná šířka cesty v celém takovém úseku minimálně 2 metry. Pokud se nejedná o zpevněnou cestu, je zároveň nutné na obou koncích takového souběhu umístit upozornění pro jezdce, po jaké straně cesty musí své koně vést tak, aby kopyta koní nepoškodila cestu v celé její šíři.

Umístění

Značky a šipky jezdeckých tras umísťujeme ve výšce cca 180 cm nad zemí. V případě souběhu se značenou trasou jiného přesunu je umísťujeme ve výši 10 cm nad každou pěší nebo lyžařskou značkou a 20 cm pod každou cykloznačkou.

Značky a šipky jsou v terénu umísťovány na vhodné objekty způsobem shodným s pravidly umísťování značek a šipek pěších tras. Rovněž hustota značení jezdeckých a pěších tras je shodná.

Rozměry

Jezdeckou značku tvoří bílý čtverec 10 * 10 cm, uvnitř kterého je souměrně umístěn barevný kruh o průměru 6 cm. Šířka mezery mezi bílou a barevnou částí je 0,5 cm (viz. obr. č. 1). Lze použít i šipek, jejichž provedení je shodné se šipkami u místního značení pěších tras. Pro zlepšení viditelnosti na větší vzdálenost je možné použít i značku větších rozměrů, tzv. volavku.

Směrovky a tabulky

Směrovky a tabulky pro jezdecké trasy jsou textově i barevně shodné se směrovkami pěších tras s tím, že v jejich záhlaví je uveden text „Jezdecká stezka KČT“ a v hrotu směrovek je zobrazen kruh, barevně odpovídající jezdecká trase.

Tyto směrovky a tabulky se umísťují podle pravidel shodných s pravidly umísťování směrovek a tabulek pěších tras. Na společných textačních informačních místech s trasami jiných přesunů jsou směrovky jezdeckých tras umísťovány nad směrovkami pěších a lyžařských tras a pod směrovkami cyklotras.

Barva a číslo trasy

Určení barvy konkrétní jezdecké stezky odpovídá systému barevného odlišení u pěších značených tras. Hlavní tranzity (S-J větve, Z-V tranzit, tranzit hraniční apod.) jsou značeny červeně, další vedlejší větve modře, regionální a místní jezdecké trasy zeleně nebo žlutě. Je nutné dbát na to, aby se pokud možno nekřížily jezdecké stezky téže barvy, či aby se hlavní větve tranzitu při svém rozdvojení či dalším dělení nerozdělily na barevně stejně značené trasy.

Každé nové značené jezdecké trase je přiděleno její celostátně platné třímístné evidenční číslo, které odpovídá její barvě: červené trasy č. 101 – 299, modré trasy č. 301 – 499, zelené trasy č. 501 – 699 a žluté trasy č. 701 – 899.

Barvu i evidenční číslo nově plánovaným trasám centrálně přiděluje pověřený pracovník Sekce značení jezdeckých stezek Rady značení KČT.

Jízdárenské okruhy

Jízdárenské okruhy (pro komerční jezdeckou turistiku) budou označeny barevným symbolem podkovy v bílém čtverci o vnějším rozměru 10 * 10 cm (viz. obr. č. 2). Tyto okruhy nemají evidenční číslo, nevybavují se směrovkami ani tabulkami a značkaři KČT je značí a provádějí jejich údržbu pouze na základě Dohody o provedení práce, uzavřené mezi majiteli (tj. materiál, cestovní náhrady i práce).

Městské jezdecké okruhy

Městské jezdecké okruhy jsou jezdecké trasy vedoucí městem. Pokud zapadají do koncepce tvorby sítě jezdeckých stezek v ČR, mohou být po odsouhlasení Sekcí značení jezdeckých stezek Rady značení KČT brány jako regionální či místní jezdecké trasy. Podle tohoto principu jsou pak vyznačeny stejným způsobem jako ostatní jezdecké trasy (zpravidla zelenou nebo žlutou barvou) a vybaveny potřebnými směrovkami a tabulkami.

Pokud nezapadají do značení sítě jezdeckých stezek, bude se k nim přistupovat jako k místním okruhům a značení i přístup k nim bude stejný jako u jízdárenských okruhů.

Pro jezdecké stezky byly Klubem českých turistů schváleny následující značky:

Jezdecká stezka průběžná

Prubezna jezdecka stezka

Jezdecká stezka okružní

Jezdecká stezka - okruh