Pravidla chování jezdců na koňských trasách

V zájmu ochrany majetku vlastníků pozemků, s jejichž laskavým souhlasem se byly stezky vyznačeny, v zájmu ochrany zdraví jezdců i koní a v zájmu respektování pravidel společenského chování je na stezkách nutno dodržovat tato pravidla. Předpokládáme, že na některých úsecích bude nutno pravidla rozšířit v souladu se specifickými požadavky toho kterého území

 • Na každé komunikaci je nutné dodržovat provozní řád a řídit se určenými pravidly, obzvláště pak na veřejných komunikacích, kdy je třeba dodržovat zákonná pravidla provozu na silničních komunikacích, jste-li jejich účastníkem.

 • Největší opatrnosti dbát na místech, kde se stezky křižují se silniční dopravou, být si vědomi, že místy vedou stezky po pozemcích soukromých majitelů, a nezadat tak příčinu k našemu vyhoštění. Proto je nutné dodržovat tyto základní pravidla chování a pohybu po jezdecké stezce jak z pozice údržby, tak k zachování stezky a bezesporu z hlediska ochrany zdraví.

 • Vzhledem k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvýhodnější skupinky tvořené pěti, maximálně však deseti jezdci. Menší skupina jezdců je schopna snáze řešit nenadálou situaci na stezce. U organizovaných výprav odpovídá za skupinu vedoucí.

 • Dbát odpovědnosti k ostatním účastníkům, kteří se na stezkách pohybují a brát zřetel, že stezky vedou místy společně s turistickými a cykloturistickými značenými stezkami.

 • Průvodce nebo vedoucí skupiny ji vede a je za ní odpovědný. Je vybaven mobilním telefonem, znalý pohotovostních čísel v případě potřeby a je informovaný z výchozí stanice o trase, na kterou se vydávají. Trasu je nutné dodržovat z hlediska ochrany vlastního zdraví. Trasy zaručují bezpečný průjezd. Na každé stanici jsou aktuální informace o průjezdnosti trasy. Jízdní skupina je povinna dbát místních nařízení a momentálních omezení průjezdnosti v některých úsecích.

 • Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvhodnější skupinky 3 - 8 jezdců. Maximální počet koní ve skupině je stanoven na 10. Doporučuje se však pokud možno rozdělení po menších skupinách obzvláště pak v Krkonošském Národním parku. Zde je zapotřebí dodržovat zvláštní ustanovení provozu v KRNAP, kde před vstupem je povinností si na vstupních tabulích pravidla chování přečíst, vyhnete se tak nenadálým situacím. V případě, že se chce vydat vícečlenná skupina nad deset koní, je zapotřebí dodržet vzdálenosti mezi jednotlivými skupinami. Minimální vzdálenost od posledního koně je 500 metrů. Každá skupina si zvolí průvodce, pokud nebyl na jezdecké stanici určen.

 • Jízdní skupina je povinna držet se vyznačené jezdecké stezky. I když to může lákat, nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.

 • Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř. Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř, těžba dřeva). • Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (např. pro zajištění klidu pro zvěř v době páření či vyvádění mláďat. Je výslovně zakázáno provádět vyjížďky z trasy za účelem projížděk po polích a loukách mimo stezku, vjíždět do lesních porostů, rušit zvěř nebo dokonce ji nahánět.

 • Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuli. Pokud chcete jezdce předjíždět, proveďte to v bezpečném úseku a dejte to předjížděnému jezdci včas vědět, neboť nevíte, jak bude jeho kůň reagovat. Předjíždět byste ho měli ve vyšším chodu. Je neslušné předjíždět klusajícího jezdce prodlouženým klusem. Pohyb tryskem na stezku nepatří, cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích. Terénním překážkám se raději z důvodu bezpečnosti raději vyhněte nebo překročte či obcházejte., nedoporučuje se je skákat, neboť neznáte místo doskoku.

 • Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.

 • Úzké ohyby cesty projíždějte krokem. Chodce míjejte zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujte cyklistům, předjíždějte výhradně zleva. Cyklisti dávají přednost všem ostatním uživatelům, pěší dávají přednost jezdcům na koni.

 • Ohleduplnost všech účastníků pohybujících se na stezce je nezbytnou součástí těchto pravidel. Chodci a cyklisté pohybující se na stezce míjíme zásadně v kroku. Při jejich předjíždění dbáme zvláštní opatrnosti, jejich pestré oblečení a přilba může na koně různě působit. S cyklisty zásadně nezávodíme. Míjení dvou jezdců volíme zásadně z pravé strany. Tato nařízení jsou nutná zásadně respektovat.

 • Stezka není závodní dráha, je nutné si uvědomit, že jde v prvé řadě o turistiku, tedy „kochat se“ krásami kraje, proto je možné využít některé úseky k cvalu, ale zásadně ne tryskem.

 • Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážky z důvodu bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte krokem.

 • Chraňte prostředí stezky, odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit trus vašeho koně.

 • Buďte očima i ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky, sesuv půdy apod.).

 • Dodržujte lesní, silniční zákon (např. doprovod psů). Pes doprovázející skupiny musí být stoprocentně ovladatelný. V ostatních případech je nezbytné ho mít na vodítku, a to i během pobytu v tábořišti.

 • Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanice, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo na místě, kde vám to dovolil majitel pozemku. Je výslovně zakázáno tábořit mimo určená místa a rozdělávat oheň. Respektování ochrany přírody před požáry v lesích a na pastvinách způsobených odhazováním nedopalků cigaret je samozřejmostí. Chraňte sebe i přírodu. Každý jezdec si musí být vědom odpovědnosti za způsobené škody, které by důsledkem neplnění tohoto řádu nastaly a následných sankcí.

 • Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí úraz, újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu, nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků, ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.Při vzniku jakéhokoliv problému s majiteli pozemků, kontrolními orgány Policie ČR, Lesní stráží apod. je potřeba okamžitě informovat nejbližší jezdeckou stanici a následně situaci řešit v poklidu s představitelem občanského sdružení.

 • Povinností každého uživatele jezdecké stezky je se na jezdecké stanici seznámit s provozním řádem, zvláště pak s místními úpravami a povinností majitele jezdecké stanice je tento řád na viditelném místě vyvěsit s ostatními údaji týkajících se bezpečného provozu stezky.

 • Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. To, jak se zachováte, vytvoří obraz místních jezdců. Je v zájmu každého účastníka jak s podmínkami provozního řádu naloží, aby se tato forma využití volného času stala nezapomenutelným zážitkem k obohacení životního stylu formou příjemného prožití naší krásné přírody.

 • Na otázky odpovídejte s ochotou, jste v té chvíli představitelem všech jezdců.

 • TAK AŤ NÁM KONĚ JDOU!