No.320: Na dlouhých (rozc. 102) - Podmoklany

Webové stránky stezky www Délka trasy28km
foto stezky
 

Seznam stanic na stezce

Jméno staniceSlužby poskytované na stanici(informace po přejetí kursorem nad ikonkou)
Ranč Na špici novinka Pastvina s elektrickým ohradníkemV místě jsou ustájeny vlastní koněCvičitelMožnost zapůjčení koníPrůvodce jezdeckou stezkouTuristika s vozemVeterinářKovářChatky - srubyStanováníDomácí mazlíčci vítáni
Salaš - Hájek novinka Pastvina s pevnou ohradouVeterinářKovářPensionStanováníStravováníDomácí mazlíčci vítáni
Statek LesolgBoxyPensionStanováníSpaní pod přístřeškem
HIGHLAND CZECH RANCH novinka Pastvina s pevnou ohradouKrmení k zakoupeníVeterinářKovářStanováníSpaní pod přístřeškemDomácí mazlíčci vítáni

Trasa stezky

Na dlouhých (rozc.) (103) - Rozsochatec (odb.) (736) - Horní Sokolovec (odb.) (737) - Podmoklany (stanice)


Popis stezky

Modře značená jezdecká trasa začíná od jezdeckého rozcestníku umístěného na lesním rozcestí „Na Dlouhých“, kudy prochází červeně značená jezdecká stezka Maříž – Golčův Jeníkov. V souběhu se žlutou turistickou značku zde modrá stezka zvolna klesá po lesní cestě až k betonovému mostku přes potok, odkud pokračuje po kamenité polní cestě mezi loukami do protějšího svahu. (Upozornění: během stoupání u prvních stromů podél cesty stojí několik úlů se včelami). Zde se nachází obec Lysá, kde se stezka na první křižovatce pod kopcem stáčí doprava a po krátkém úseku po silnici odbočuje doleva na hlinitou cestu, která vede podél rybníka a mezi posledními domy na začátek lesa „V Boučí“.

Lesní cestou stezka klesá až k výjezdu na louky, kde se u osamělé usedlosti staví nový rybník s obloukovým mostem. Před vjezdem na most se stezka stáčí doprava a mezi potokem a rybníkem vede po vyjetých lučních kolejích. Ze spodní hrany louky je nutné dojet mírným lučním svahem ke kovovému stožáru vysokého napětí, za kterým stezka vstupuje na výraznou cestu mezi loukami. Jezdci po pravé ruce minou oplocenku, následně se cesta stočí kolem soliterní břízy mírně do kopce a doprava (na odbočení upozorňuje směrová šipka na betonovém sloupu). Přestože tato odbočka k nejbližšímu lesu je méně výrazná než předchozí cesta, koleje jsou v trávě dobře vidět. U prvních stromů je již trasa znovu součástí výrazné lesní úvozové cesty, která vede kolem chatové osady u lesního rybníka, kde se napojuje na zeleně značenou turistickou značku (a s ní pokračuje až do Rozsochatce). Za rybníkem se v lese stezka stáčí po cestě doleva a mírně stoupá až k vyústění na silnici, po které pokračuje až do obce Zálesí.

Obcí stezka prochází kolem rybníka a v country stylu laděné budovy Pneuservisu. Na konci obce následuje krátké stoupání až na rozcestí u křížku, kde se stezka zatáčí doprava. Jezdci přitom míjí srubový penzion obklopený palisádovým plotem a po levé ruce mají třešňové stromořadí.

V dalším úseku stezka pokračuje jako dlouhá polní cesta, která mírně klesá a stáčí se podél okraje lesa doprava, znovu vede mezi poli a nakonec začíná klesat směrem k Rozsochatci. Před prvními domy lesní cesta zatáčí doleva na poměrně frekventovanou silnici, po které pokračuje až za železniční přejezd. Zde se jezdci dostávají se na postranní asfaltovou cestu vedoucí kolem hospody (otevřeno denně od 17.00 do 20.00 hodin), kterou pokračují až k hlavní křižovatce pod zámkem, kde je umístěn jezdecký rozcestník. Od něj vede do kopce přes železniční přejezd žlutě značená odbočka k JEZDECKÉ STANICI „STATEK LESOLG, s.r.o.“.

Modře značená jezdecká stezka zatáčí doprava a za hrází rybníka odbočuje z hlavní silnice a za posledním domem pokračuje po kamenité cestě mezi poli. (Upozornění: v místech, kde u cesty stojí několik starých třešňových stromů, výrazná polní cesta náhle končí struhou. Tu je potřeba opatrně překročit a dál pokračovat po kolejích vyjetých v trávě). Na okraji louky se stezka dostává nad mez osázenou mladými kaštany. Trasa stezky může být zejména ve vrcholícím vegetačním období nezřetelná, protože vede ve vyjetých kolejích po okraji pole, které se nachází nalevo od meze. Při jízdě by koně měli jet za sebou v levé koleji, která je rovnější. Na konci pole se znovu objevuje výrazná cesta, která ve stejném směru pokračuje lesema v lokalitě Kolíbka vyjíždí ven a pokračuje podél okraje lesního porostu, který mají jezdci stále po své levé ruce. V místech, kde na horizontu les končí, se hlinitá cesta mění v travnatou a po krátkém rovném úseku zatáčí doprava až k široké polní cestě. (Upozornění: v tomto úseku se za polem nachází chotěbořské sportovního letiště, takže je nutné počítat s možností, že zde budou přistávat nebo vzlétat motorová letadla a větroně). U rozcestí polních cest se stezka stáčí doleva a podél kříže pod lipami pokračuje po výrazné polní cestě až k červeným střechám zrušeného počáteckého kravína.

V obci Počátky stezka prochází mezi prvními zahradami, odbočuje doleva na silnici a první odbočkou se z asfaltu opět stáčí doprava na polní cestu. Ta vede mírně zvlněnou krajinou mezi poli a loukami aprochází kolem jezdeckého areálu Šemík. Odtud stezka stoupá po kamenité cestě mezi loukami až k lesíku. Za ním se cesta stáčí mírně doleva a mezi poli (která zhruba v polovině trasy protíná příčná polní cesta) klesá až na začátek obce Hájek. Tady míjí ovčí pastvinu a stáčí se doprava na silnici, která prochází celou obcí a následně pokračuje k JEZDECKÉ STANICI „SALAŠ HÁJEK“, kde je v provozu také restaurace s jehněčími specialitami.

Přímo proti vjezdu do stanice jezdecká trasa opouští silnici a zatáčí doleva na výraznou luční cestu. Po ní pokračuje 1,8 km až k silnici, kde je jako orientační bod již z dálky viditelné zátiší s křížem a dvěma lipami. Jezdecká stezka se po vjezdu na silnici stáčí doprava, míjí toto zátiší a pokračuje po silnici až do obce Marieves. Zde přechází šikmo silnici a zatáčí doprava mezi zahrádky, kde začíná dlouhá polní cesta lemovaná břízami. Ta vede až k lesu s vojenským prostorem, kde se stezka stáčí doleva a pokračuje mezi pastvinami a krajem lesa až k jeho konci.

Za poslední břízou, kde les ustupuje loukám (a odkud je již vidět začátek obce Bílek), stezka zatáčí doprava za hranu lesa a vede přes louku k objektu bývalé vojenské vodárny. (Upozornění: přestože značky vedou dál po kraji lesa a kolem posedu, kudy vedou koleje v trávě, úsek bývá často zarostlý vysokou trávou a protože je podmáčený, je plný hlubokých prohlubní. Je dobré se proto držet dál od kraje lesa – naváděcím místem je budova bývalé vojenské vodárny, kde je na plotě umístěna jezdecká značka). Vojenskou vodárnu jezdci již míjejí po klasické polní cestě. Jezdecká stezka pak pokračuje přes značený železniční přejezd (trať je však zrušena) a přes zrušený železniční přejezd až do obce Bílek.

Bílkem prochází jezdecká stezka po okrajové silnici kolem bytových domů, pod kterými se spojuje s červenou turistickou značkou. Souběh obou tras pokračuje pod kopec, kde se silnice stáčí doleva, překračuje po mostě řeku Doubravu a stoupá až k silnici vedoucí z Chotěboře do Sobíňova. Za silnicí stezka překračuje železniční přejezd se závorami a za hospůdkou (možnost občerstvení) zatáčí doleva na polní cestu. Po této cestě vede mezi loukami až na začátek lesa, kde začíná chráněná krajinná oblast Železné hory.

V souběhu se zelenou turistickou značkou pak jezdecká stezka pokračuje po výrazné lesní cestě nad kaňonem řeky Doubravy. V místě odbočky k Čertovu stolci a Sokolohradu zelená pěší trasa odbočuje doleva na pěšinu a jezdecká stezka pokračuje přímo až k rozcestí označenému jezdeckým rozcestníkem.

V původním směru trasy nyní pokračuje žlutě značená stezka do Horního Sokolovce. Na výrazném lesním rozcestí (v jeho blízkosti se nachází rašelinné jezírko s výskytem rosnatky okrouhlolisté, které však není z cesty příliš viditelné) se stezka stáčí doleva a klesá úvozovou cestou na okraj lesa. K silnici pokračuje stezka po cestě mezi lesem a loukou, patřící ke zdejšímu rekreačnímu objektu. Na druhé straně silnice již zbývá pouze krátká polní cesta, která vede k prvním domům Horního Sokolovce. Poslední žlutá značka na lípě označuje JEZDECKOU STANICI „CZECH HIGHLAND RANCH“.

Modrá jezdecká trasa se v místě jezdeckého rozcestníku stáčí doprava, míjí malý potůček tekoucí přes cestu a lesní jezírko a pokračuje až k lesní silnici, kde je možné odbočit do Dolního Sokolovce (možnost stravování). Na tomto rozcestí stezka zahýbá doprava na asfaltovou silnici a vzápětí doleva na výraznou lesní cestu spolu s modrou turistickou značkou pro pěší. Z té se však také vzápětí odpojuje a zatáčí doprava do lesa, kde pokračuje po zprvu jehličnaté, a následně travnaté lesní cestě mezi smrčinami. Nakonec stezka zatáčí doleva na širokou lesní cestu, po které klesá k rozcestí lesních cest. Tady zahýbá doprava a pokračuje lesní cestou s jehličnatým podkladem (místy zpevněným stavební sutí) mezi vzrostlou smrkovou monokulturou.

Po této cestě stezka vede nejprve rovně, a poté se stáčí a stoupá zhruba 200 metrů podél paseky až na rozcestí pod skálou. Odtud jezdecká stezka pokračuje doleva a za pravotočivou zatáčkou vede na kraj lesa. Původní cesta podél lesa však v tomto místě není průjezdná, takže je nutné nejprve odbočit doprava na pěšinu mezi stromy. Ta vede až na polní cestu vedoucí po okraji lesa (ten mají jezdci po pravé ruce). Za polem a vzdálenější loukou je vidět hřeben Železných hor.

Jezdecká stezka po této cestě vede až k dalšímu lesu, před nímž končí oplocenka (tu mají jezdci po své pravé ruce). (Upozornění: v tomto místě stezka opouští okrajovou polní cestu a zatáčí doprava na cestu lesní). Přestože vlastní vjezd je nevýrazný a často bývá zarostlý vyšší trávou, hned za prvními stromy pokračuje trasa jezdecké stezky po výrazné lesní cestě až ke kamenitému, mělkému brodu přes potok. Za potokem stezka pokračuje po bývalé hrázi lemované vzrostlými listnatými stromy, za kterou stoupá po značně zarostlé lesní cestě k drátěnému plotu (který mají jezdci po své levé ruce) a po lesní cestě pokračuje k nejbližšímu rozcestí. Zde odbočuje doprava na výraznou lesní cestu, kudy vede také žlutě značená turistická trasa. Ze souběhu cest však jezdecká stezka odbočuje již na první odbočce doleva a stoupá po travnaté cestě až k asfaltové silnici vedoucí mezi dobytčími pastvinami.

Stezka se zde stáčí doleva a u první křižovatky odbočuje ze silničky na vyježděnou cestu, která vede na rozlehlé louky. Po nich stezka pokračuje vyjetými kolejemi a za mostkem zatáčí doleva k objektu vodárny. Kolem jejího plotu následně pokračuje až ke zpevněné cestě se štěrkovitým povrchem (vlevo je vidět střecha domku a stromy lemující Sisovský rybník).

Po této cestě jezdci pokračují doprava.

Jezdecká stezka nyní vede mezi loukami až do údolí potoka, kde se nachází tzv. Nový mlýn a za ním rozlehlý mokřad. Po stále stejné cestě, která nyní stoupá do kopce mezi mezí vlevo a pastvinou vpravo, pokračuje jezdecká stezka na silnici, kde se stáčí doprava a vede až do obce Podmoklany. Zde již mají jezdci po své pravé ruce pastviny s haflingy, které patří zdejší JEZDECKÉ STANICI „RANČ „NA ŠPICI“.


Zajímavosti na stezce a okolí

Tady přibudou ještě kulturní, sportovní a jiné zajímavosti na stezce a v jejím okolí...