No.318: Rozc. nad Jersicemi – Třílerý mlýn

Webové stránky stezky www Délka trasy36km
foto stezky

Trasa stezky

Rozcestí nad Jersicemi (103) – rozc. Nad Krasonicemi (518) – rozc. Pod Meziříčkem (519) – rozc. Nad Budkovem – rybník Hrachovec – rozc. Kojatická Dubina (724) – Tříletý mlýn (101)


Popis stezky

Modře značená jezdecká trasa začíná v místě jezdeckého rozcestníku „Nad Jersicemi“, kde červeně značená dálková jezdecká stezka z Maříže do Golčova Jeníkova klesá z vrcholové části kopce Bába (665 metrů) k loukám vedoucím do Červeného hrádku. Modrá jezdecká stezka vede podél plotu kolem vysílače krátce po asfaltové lesní silnici, a poté odbočuje doprava na lesní cestu vedoucí po úbočí kopce Divizna (639 metrů), odkud se otevírají krásné výhledy do kraje v okolí Budče a Horní Slatiny. Po delším lesním úseku se stezka napojuje na výraznější lesní cestu a po ní sestupuje po úbočí kopce až do obce Bohosoudov.

Po průjezdu obcí jezdci po levé ruce míjí vztyčený kámen, připomínající vyvraždění zdejších cikánských obyvatel gestapem v roce 1941. Poté již stezka pokračuje cestou vedoucí mezi lesem polem, poté obchází zprava Obecní rybník a následně i rybník U Skřípu a po polní cestě zatáčí doleva na výraznou polní cestu vedoucí ke Krasonicím. Za polem nalevo od cesty je celou dobu vidět okraj lesa na úpatí Skřípu (570 metrů). Před vjezdem do obce se k modré připojuje zelená jezdecká trasa, po které je možné pokračovat přes Magdalenu na Pahorek nad Bohuslavicemi.

Krasonicemi prochází stezka kolem budovy opuštěného zámku a kostela a na konci obce přechází silnici a pokračuje dál po polní cestě s částečně kamenitým povrchem (v nedalekém zemědělském družstvu má sídlo jezdecká stáj CARWERO). V blízkosti posedu se stezka stáčí a stoupá do mírného návrší. (Pozor na přejetí odbočky v louce na vrcholu stoupání!). Na vrcholu stoupání stezka zahýbá ostře doprava na okraj louky, po které schází až ke korytu Želetavky, přes které vede kamenný most bez zábradlí. V okolí mostu bývá stezka, která vede spletí kopřiv a vlhkomilné vegetace, často podmáčená, ale má kamenité dno a neboří se. Dál už stezka pokračuje údolím Želetavky příjemná luční cesta, která se v blízkosti Kyprova mlýna (mlýn se nachází na druhém břehu řeky) ostře stáčí doprava a na vrchol stráně stoupá po kamenité lesní cestě. Tady se stezka stáčí doprava na novou cestu se zpevněným povrchem, která vede mezi poli až k silnici do Radkovic u Budče. U druhé odbočky se však trasa jezdecké stezky stáčí doleva a polní cestou pokračuje k lesu. Travnatou, místy podmáčenou lesní cestou stezka sjíždí k lesnímu rozcestí, odkud pokračuje dlouhým rovným lesním úsekem s travnatým středem dál až k jezdeckému rozcestníku„Nad Meziříčkem“, odkud vede zeleně značená jezdecká stezka na Pekelný kopec u Třebíče.

Modře značená jezdecká stezka zatáčí doprava na zpevněnou cestu v dubové aleji a od lesního rybníčka pokračuje po měkké lesní cestě na úpatí kopce lokalitou „Zákopy“ až na silnici vedoucí z Budkova do Štěpkova. Zde se stezka stáčí doprava a za památnou lípou, pod kterou stojí kaplička z roku 1897, opouští silnici a pokračuje po lesní cestě až k rozcestí, které v létě zdobí zlaté květy omanů. Jezdecká stezka se tady stáčí doleva podél malého lesního potůčku a na první odbočce začíná lesními serpentinami v lokalitě „Boroví“ stoupat až na hranici lesa. Z polní cesty, která vede po hřebeni mezi dvěma lesy, se nabízí výhledy do krajiny kolem Cidliny a na horu Mařenku. V místě, kde stezka znovu vjíždí do lesního porostu, odbočuje doprava výrazná polní cesta. Jezdecký rozcestník zde upozorňuje na možnost návštěvy JEZDECKÉ STANICE „MAJÁK BUDKOV“.

Další dlouhý lesní úsek v lokalitě „Bojovka“ (zpevněný uválcovanou drtí z místních lomů) ústí až u silnice vedoucí z Komárovic do Budkova. Jezdecká stezka přechází silnici napříč a po hrázi Sedleckého rybníka vjíždí do Komárovického polesí. Po dlouhé lesní cestě se zpevněným hlinitoštěrkovým podkladem stezka pokračuje jehličnatým lesem až k lesní silnici, po které sjíždí k objektu bývalé hájovny s názvem „Ostrůvek“ či „Na ostrůvku“ (dnes soukromý objekt) a pokračuje starou kaštanovou alejí na most přes Jevišovku. Za mostem stezka stoupá měkkou lesní cestou šikmo vzhůru. Přestože koleje lesní cesty pokračují vpravo, koně musí odbočit doleva do zarostlého úseku, z něhož vychází lesnatá sestupná cesta v souběhu s modrou pěší turistickou značkou. Po krátkém asfaltovém úseku tento souběh pokračuje lesní cestou vedoucí mezi Budějovickým kopcem (499 metrů n. m.) a lesním rybníkem Hrachovec (z obou stran hráze jsou vidět mělké, písčité vstupy k vodě, kde je možnost napojit koně, případně se vykoupat).

Z rozcestí na hrázi rybníka začíná stezka stoupat ostře doprava na tzv. Kopeček (513 metrů n. m.), kde na kraji lesa ústí na výraznou polní cestu do Dědic. (Upozornění: přestože travnatá cesta láká k rychlému pohybu, vysoká tráva ukrývá hluboké vyježděné koleje. Je dobré jet středem stezky v zástupu za sebou. Na konci cesty stezka přechází přes železniční přejezd a vjíždí do obce). Dědicemi prochází stezka přímo přes silnici vedoucí z Moravských Budějovic do Jemnice a pokračuje po polní cestě s hlinitopísčitým povrchem a travnatým středovým pruhem (opět by se zde koně měli držet středu cesty), která přetíná údolíčko s potokem a lokalitou „Za Březím“ stoupá až k okraji lesa Kojatická dubina. Po 300 metrech lesní cesty s hlinitokamenitým povrchem stezka odbočuje na výraznou lesní cestu s povrchem zpevněným jemnou drtí.

Zde se nachází jezdecký rozcestník, upozorňující na žlutě značenou odbočku do Nových Syrovic. Ta nejprve stoupá dlouhým lesním průsekem na okraj lesa a polní cestou v Třešňové aleji pokračuje k silnici vedoucí z Nových Syrovic do Dešova. Po krátkém silničním úseku se stezka stáčí doprava na polní cestu lemovanou starými ovocnými stromy. Po ní pokračuje mezi poli až na začátek Syrovického lesa, kolem kterého prochází a další polní cestou kolem koupaliště vede až do Nových Syrovic, kde se nachází JEZDECKÁ STANICE „U SPETICKÉHO POTOKA“, hostinec a prodejna potravin.

Modrá jezdecká stezka pokračuje Černým lesem a lesní lokalitou „Na Křivánkách“ až k údolíčku s kapličkou na konci lesa, odkud polní cestou stoupá ke hřbitovu v obci Velký Újezd. Při objíždění hřbitovní zdi jezdci minou smírčí kámen a reliéf Cyrila a Metoděje, vjedou na silnici a podél zahrady zdejšího Domova důchodců (kde dožila poslední etapu svého života spisovatelka Vlasta Javořická) pokračují k vzrostlé lípě. Zde se stezka stáčí doprava na polní cestu, která po překonání silnice stoupá na vrchol protějšího kopce. U skupiny stromů jezdci míjí kříž z roku 1874 a brzy na to odbočují doprava na luční cestu, která sjíždí do lokality „Tvrziště“ na okraji Hornic.

Po přejetí silnice vedoucí z Dešova do Jemnice (upozornění: jedná se o poměrně frekventovanou silnici s kamionovou dopravou) čeká jezdce a koně příjemná cesta mezi poli, která nabízí výhled na Inženýrský kopec nad Jemnicí. Za oplocenkou cesta sjíždí podél hrany lesa (tu mají jezdci po levé ruce) až na rozlehlou louku a za mostkem přes potok pokračují po horním okraji louky až na její spodní konec. Zde značení navádí k odbočení na menší louku obklopenou stromy, z níž pokračuje do údolí lesní cesta. Ta končí v údolí říčky Bíhánky u koňských ohrad, patřících k Tříletému mlýnu (JEZDECKÁ STANICE „VLČÍ ÚDOLÍ). U rozcestníku na olši jezdecká trasa končí a navazuje na dálkovou červenou trasu Chvaletín – Rajmundský mlýn.


Zajímavosti na stezce a okolí

úbočí kopce Divizna (639 metrů), odkud se otevírají krásné výhledy do kraje v okolí Budče a Horní Slatiny

obec Bohosoudov - vztyčený kámen, připomínající vyvraždění zdejších cikánských obyvatel gestapem v roce 1941

Krasonice - budova opuštěného zámku a kostela

jezdecká stáj CARWERO

Kyprův mlýn

Pekelný kopec u Třebíče.

památná lípa, pod kterou stojí kaplička z roku 1897

JEZDECKÉ STANICE „MAJÁK BUDKOV“.

JEZDECKÁ STANICE „U SPETICKÉHO POTOKA“, hostinec a prodejna potravin.

Velký Újezd - na hřbitovní zdi smírčí kámen a reliéf Cyrila a Metoděje

Velký Újezd - ve zdejším Domově důchodců dožila poslední etapu svého života spisovatelka Vlasta Javořická

Tříletý mlýn - JEZDECKÁ STANICE „VLČÍ ÚDOLÍ"